قالب وبلاگ


آفتاب کنگان
 
نویسندگان
نظر سنجی
کابر گرامی چه مطالبی را در این وبلاگ بیشتر قرار دهیم؟جعبه حدیث

ذکر روز
بزرگ مرد تاریخ

جملات قصار

دانشنامه مهدویت
دیگر امکاناتبقیه تصاویر در ادامه مطلب...

ادامه مطلب

طبقه بندی: اخبار شهرستان،
[ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ] [ 08:44 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]

خاطراتی ازكنگون قدیم؛ مدرسه و روزای بارونی(5)

سا ل 1354- بید. رفتم با (دی) خدا بیامرزم كلا س اول ابتد ا ئی، ثبت نام كنم، د رمدرسه هم، بسیاری از هم سن وسالام با گترها اومده  بید ن، سه جلدی دسشون بید ویه پوشه ی مقوائی....مدرسه اختر(سابق) فدی خیلی گتی داشت، دور تا دورش هم یه دیوا ر گچی، كوتاكی كشیده بید ن، ساختمونش  تقریبا به شكله T بید. سه تا اتاق تو كله وپنج تا  كلاس كه قطاری دُمی هم بیدن وجلوش هم یه طارمه در طول ساختمون، سقفش هم، چندل وبوریو... در و نیمد ركلاسها تخته ای وآبی رنگ، كف كلاس وطارمه با سیمان صا ف كه بچه ها بعضی وقتها كه چش مدیر یا معلم دیر می دیدن، كف اسكی، می ر فتن. دوسه طرف طارمه، با سنگ ما لون، پله زده بیدن، جلو پله ی وسطی یه میله پرچم وسطش یه پا یه سیما نی،... آبخوری در ضلع شرقی مدرسه كنا ردیوا ر، دو سه تا  درخت بید لار و پریّ تی و چَن تا پرپروك وگُنز، مجموعه آبادی او قسمتِ كو بید. مُستراب ها هم در ضلع غربی بید، مدیر مدرسه او سالِ كو مرحوم آقای عبدالله پروین بید...بعضی دیا" كه بزاشون رد كرده بید ن، دست بچه هاشون گرفته بیدن و سی ثبت نام آورده بیدن مدرسه و بساط سالفه بین زن ها پهن بید یكی میگفت بچم ماه دُو دُو دُرُس وا بیده، یكی هم ماه رجب.... و از ای گپا و ری هم كلاس نمینهادن.  ما مث بقیه بچه ها مجهز...لباسمون یه تك پوش خط خطی بید و یه شلوار مرمرشكی تسمه لكی  مخصوص و یه كفش ته سبزكتونی و یه كیف آبی با زیپ معدنی كه داخلش یه دفتر كاهی بیست برگ و مداد پرچمی و یه پاكون معمولی ...و بماند كه بعد ها با سر لاستیكی پنی سیلین كه تو نفت مینها دیمش. پاكون درست میكردیم...و بعد تَر، كه سی كا ردستی، خاگ مرغ رنگی و پله تخته ای یا با شیشه شربتی و نفت چراغ موشی درست می كردیم و می بردیم و دعوای زنگ خونه با تسمه رِبِنی هم گرفتاری خاص خُش داشت...اگه بخوام اسم بچه های كه هم كلاسم بودن بیارم. تقریباً همشون یادم میاد. خلاصه بعد ثبت نام رفتیم تو فدی مدرسه- بچه های دوم تا پنجم خیلی گُت بیدن. حتی بعضی خط سبیل زده بیدن. دوتا خانم به نام روشنكار و ملاح زاده قرار بید درس كلاس اولی ها بِدن و یكی از ای، خانم ها گببه فوتبال كچیكی كه روش نقاشی مثلث بود آورد وسط بچه ها گفت فعلا برین بازی و یكی زد زیر گببه تا هوا رفت و بچه ها منتظر، از بدشانسی، گببه توبغل مو اُومد دومَن وتا مو گرفتمش،یكی از بچه ها با كپ د ا دن، یه ساعت وستن واچ بدون عقربه ای ری مچ دسم دراُورد وگببه ول آبید، بقیه بچه ها سر رسیدن،یكی می گفت لیلام لیلام بزن زیرش، ... یكی دیگه جا ر میزد شی باغی بزن،...صد یاد فوتبا ل آمر ی كی .؟نمی دونم سی به سی، چل به چل، دومی گببه بیدن .؟ بچی كوچیكا قید بازی كردن زدن.چون توبازی، كیف وبچه هم جی گببه شوط وی بید....بعداز چن دقیقه، فر ا ش اومد وگببه را نجات داد،... وگفت: خانم ملاح زاده می گو كلاس اولی بیان اینجا طی پله صف بگیرن، كارشون داره؟ خانم محترم اومد وبا زرنگی، انگار ری صندوك تما تی افتاده بید...بچه های تر تمیز ورك  ورنگ دا ر، سوا وجدا كرد. وبرد تو كلاس خوش،... وبقیه هم شدن سهم خانم روشنكا ر، مو هم جز با چندتا بچی ناهموار، ونتراشیده وچند تا گنگ زبون و لار، مثه خم،برد نمون تو كلاس....،كت ونیمكت تخته ای جدا از هم تا ته كلاس چیده بیدن، یه صندلی  آبی آهنی وتنكی، طی در سی خانم معلم، بچها ی گتووقد ونیم قد مخلوط....اونا ی كه بیشتر با هم رفیق بیدن، سر نیمكت می نشستن، وسی دوسا شون جا می گرفتن، واگه كسی سرنیمكت می خواس بشینه كه ازش خوششون نمی ا ومد با یه تنه تو كف كلاس، پهن وایبید،...با صدتا بدبختی، وسطای یه نیمكت جا ئی، گیرم اومد، ای هم باید كیفم روپام می نهادم....انگار تو ماشین بیدیم سر نیمكت وته نیمكت، خیلی مشتری داشت...خانم معلم با یه گُرد 60 سانتی و دفتر كلاسی كه با پلاستیك سفره ای نقشه داری جلد گرفته شده بید وارد وابید. بوی عرق و گرما برای خانم معلم خیلی زجر آور بید و به قولی:  بعضی بچه ها بوی بشوش می دادن، بچه ها همه به خانم معلم نگاه می كردند... با توضیحات خانم معلم كه او موقع زیاد متوجه اش نشدیم و نه حالا می تونیم بازسازی جملاتش كنیم. كلاس رسماً شروع شد و یه جورایی انگار آن گُرد با ما گپ می زد. نه خانم معلم،  و پس از مدتی زنگ تفریح زده شد... زنگ مدرسه هم یه رینگ یا توپی داخل رینگ ماشین بود. كه با یه بند نیلونی به تیر سقف طارمه هی لَنگا بید. و چند دیقه گذشت... فراش اومد كه : بچه ها! بیین تغذیه بگیرین دوباره، ای بچه های گپو بیدن كه مث فشنگ صف گرفتن و بقیه هم تا آخر صف، ... كلوچه بین بچه ها تقسیم كردن بعضی ها خوردن و بعضیا تو كیف قایم كردن كه ببرن خونه...برخلاف یه روزی كه بعدها برای واكسن اومده بیدن مدرسه بچه بید كه از ترس سیزن در می رفت،   معلم ها و فراش برای گرفتن فراری ها از واكسن به مدیر كمك می كردند و یه بچه ای هم گرخته بید. تو مستراب قایم وابیده بید به مدیر خبر دادن فراش رفت. گرفتش و به زور برای زدن واكسن آمادش  كرد. و ری زمین تلاره كش تا تو تارمه آوردش. جای پای ترمزش هم با توجه به نو بودن لنتاش خطی عجیب در كف طارمه انداخته بید... و بعد زنگ كلاس، ایوب و صلوح همیشه تا قبل از ای كه معلم بیاد تو نیم در زندگی می كردن و خانم معلم كه هم از دس همكارش عصبی بود و هم با ای بچه های تحمیلی، خیلی كلافه بید. بعد از مدتی خانم معلم روی تخته سیاه با خط زمینه درس را با این علائم ا- ا- ا- شروع كرد و گفت روی این بنویسین و بعد نمونه مداد گرفتن هم در میان دو تا پنجه به بچه ها نشون داد و... روزها گذشت تا اینكه باد كوس پر كرد و اُورها چپه چپه تو آسمون جمع وابیدن و آفتو ناپدید و سایه تیره تاری ری مدرسه و كنگون درست وابید. نهیب شروع وابید برق شمشیری از سینه آسمون تا كف زمین انگار شلاق مینداخت بچه ها كه خیلی ترسیده بودن با هم گپ میزدن ایوب به خانم معلم گفت: اجازه: بزا هی میرن خونه تا ما هم بریم خونه، خانم معلم گفت بشین خطرناكه تا بینم مدیر چی میگه؟ از نیم در سلوم نگاه می كرد می گفت ای بچه ها دیامون اومدن دُمامون... بعد از كلی بارون بعضی از دیا و بواها  با چتر سنتی كه دو طرف بن كیسه نیلونی را تو هم به شكل مثلثی تا زده بیدن رو سرشون نهاده بیدن و منتظر بچه ها بیدن و بعد از زنگ خونه بچه ها سنگ پهن پیدا می كردن و ری اُو تیر میكردن و پُرس هم می كردن چن تا نون خوردی؟ بگو بعد سنگ تو اُو ور میدادن... رفتیم تا دره بَد جوری اومده!! میگفتن دره حسیین احمدی و تنگ هاكون یكی وابیده اُو دره هم با خوش انواع و اقسام خشت و خشار و هیزم كه ری اُو غلت میخورد .به خُور میبرد. بعضی ها كنار كِم دره سیل اُو میكردن و بند باغ ها پر اُو وابیده بید. بارون هم نم نم میومد اُو دریا هم حسابی كف كرده بید بنده خدایی كنگمون گرفت و از دره ردمون كرد. تو كیچه هم اُو و شُل و كفش پلاستیكی بعضی بچه ها هم حكایت مخصوص خُش داشت و بعضی ها هم تو فكر خریدن بُوت بیدن... تقریباً نزیكی نوروز بید كه به درس برف آمد رسیدیم خانم معلم ازمون املا گرفت ما كه دفتر له و لِورده ای داشتیم و تقریباً دفتر ها هم شبیه به هم بید .... او هم، تصحیح می كرد و فاصله ی نمره تا ده هر كس كم داشت. به همو تعداد چوب می خورد یه دفتری خانم معلم بالا گرفت گفت ای مال كیه؟ مو اشتباهی گفتم مال مو گفت بیو اینجا چرا دقت نمی كنی؟ دستت را بگیر تا او چوب بالا می برد دسا م  جمع می كردم .می گفت دستت را بگیر تا دوباره چوب را بالا می برد دسام خیلی پایین میبردم خلاصه از نمره پنج تا ده  پنج تا چوب خوردم و سرجایم نشستم. بعد از آن تصحیح كرد تا آخرین دفتر گفت این آخری مال كیه صاحب فوری برایش پیدا نشد؟ خانم معلم گفت كی دفترش را نگرفته؟ حسن گفت: مو خانم معلم گفت: آفرین بیا دفترت را بگیر نمرت خوب شده؟ حسن گفت: ای دفتركو مال مو نی خانم معلم كه دوریالی اش تازه جا افتاده بود. صدایم زد گفت دفتر را بیار؟ مو كه هنو اووه چش ام خشك نوابیده بید. با دفتر پیش خانم معلم رفتم خانم معلم به حسن گفت دستت را بگیر دفتر تو رو اشتباهی به این دادم. حسن هم پنج نمره منفی با چوب پذیرفت و خانم معلم از مو دلجویی كرد و خیلی شرمنده شد. و مو با خوشبختی كامل دفترم گرفتم و سر جام برگشتم دفترم را روی كَت نهاده بیدم و مثل گلادیاتورهای پیروز به اینور و اونور فخر می فروختم ....و بعد خانم معلم گفت فردا هر یكی یه دفتر جداگونه سی املا بیارین. تا خودم اسماتون روش بنویسم...

از خدا می خواهیم كه حق بزرگترهای قدیم و معلم ها را بر ما حلال كند و پاداش زحماتشان را بهشت برین قرار دهد.

عبدالمجید اورا      
طبقه بندی: گپ یومیه خاطراتی از كنگون قدیم،
[ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ] [ 12:34 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]طبقه بندی: متفرقه،
[ چهارشنبه 22 شهریور 1391 ] [ 04:31 ب.ظ ] [ سعید صفایی ]
                                      
در صورت حمله اسرائیل بدون درنگ بعد از حمله اسرائیل وفرایند آتش تهیه پاسخ ؛هجوم امواج خود جوش از چند سو و مبارزان سا زماندهی شده،ازچند محور: لبنان، سوریه، مصر، اردن، دریا های مدیترانه وسرخ خطوط دفاعی اسرائیلیها رادرهم می شكند

رسانه های آ نسو:ابعاد آمادگی ایران در پاسخ همه جانبه به حمله احتمالی صهیویونیست ها؛آتش تهیه از ایران ومحور مقاومت و عبور از خطوط دفاعی اسرائیل از چند محور بوسیله  امواج انسانی مبارزین اسلامی برای آزادی قدس(آپارات عقده گشائی آزادی قدس ببینید)  - ذیل برخی مطالب كه طی روزهای اخیر، تبدیل به مسائل روز رسانه های عربی شده است ملاحظه نمائید.  العراقیه

مصاحبه : مباحث فتنه های مذهبی،

با شركت دكترحسن سلمان –پژوهشگرعلوم سیاسی در رسانه ها (عراقی)-دكتریحیی غانم تحلیلگر(مصری)

1-  :شعله ورشدن بحث مذاهب وفرق دینی مخصوصا بوسیله بعضی حكام ودول منطقه از طرف های سلطه گر دیكته شده وامپراطور رسانه ای آنرا كد گذاری وبردهل اختلاف افكنی جهت می دهد و ازسوی بعضی، مفتی ها آن را  كا نا لیزه كرده واز طریق جنگ سالارها كه همیشه دل در گرو درگیری دارنداجرا می كنند.و ایران رابعنوان دشمن فرضی كشور شعیی نشان رفته است.و كه این موضوع  در مرحله خطرناكی است. .لازم است كه عقلاء و علماء قوی  بخصوص در مصر در این خصوص افدام لازم را دنبال كنند، والبته نشان های از زمینه امید، به آن  در كنفرانس غیر متعد ها می توان دریافت كرد،.... اما در مورد اظهارات مرسی: حقیقا اگر بحث دمكراسی بود چرا بحرینی را فراموش كردند (مرسی) اگر دید مردمسا لاری به آن مطالب مطروحه  داشت چرا از مردم بحرین دفاع نكرد اگر بحث دفاع از مردم است چرا فقط سوریه؟ وآنهم دستهای پیدا وپنهان عمال آشوب طلب وفراری ازگفتگو را ندید؟

2دكتریحیی غانم تحلیلگر(مصری) :نیاید بین سوریه وبحرین تقاوت قائل شد. دخا لت خارجی در سوریه نمی پذیریم، من سنی ام ولی  از هر شیعی،  شعیه ترم. بخاطر عشقی، كه  به اهل بیت پیامبر(ص) دارم . ایران وعراق می توانند از جهت حكومت های اسلامی  مبتنی بردمكراسی بعنوان الگوئی برای منطقه تبدیل شوند ضمن اینكه هنوز دراین زمینه جا برای كار زیاد است.......

 Tv.oمصر:

دكتر حسن با مصاحبه دكتر حسن نفعه* استاد علوم سیاسی

مجری :بسیاری از مصر یان وحتی خارجی ها واعراب ، از مرسی در خصوص عدم موضوع گیری در قبال حكومت استبدادی بحرین متعجب شدند . چرا؟

دكتر حسن : بله واقعا"جا داشت آقای مرسی در رابطه با مردم مردم بحرین هم موضوع مشابه می گرفت.

مجری:چرا مرسی اصرار بر حضور ایران ،ایران در مسائل منطقه ای، بخصوص(سوریه)   دارد؟

دكتر حسن نفققه:مرسی لازم است برای ایران با توجه به لزوم شكستن یخ سابق در روابط دو كشور و نقش بر جسته ایران توجه كند . وازاین الحاظ به نقش ایران در حل مسئله سوریه تا كید دارد. وبه اهمیت ایران واقف است.

المتسقله:

تحلیلگران سیاسی در مصاحبه: ایران بوسیله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس نظر اتش را در عراق و حتی سوریه ومنطقه اعمال می كند........

امریكا میدان سیاسی در عراق  را به ایران باخت، ممكن است در سوریه وكل منطقه هم چنین اتفاقی بیافتد،

 یكی از رهبران گروههای فلسطین در مصاحبه امل لبنان :

اسرئیل امروز از همه تاریخش در موقعیت شكننده تری، نسبت به گذشته، واقع شده و بگذارید بگوییم این تصیم محرمانه بوده بین گروههای مبارزعرب ونیروهای مقاومت دركل منطقه خارومیانه، اكنون بگذلرید، آن راافشا كنم.اگر  اسرائیل به ایران حمله كند.....واین توافق محرمانه را فقط به این دلیل اشكار می كنم تا انهائیكه،"فرصت خط شكنی را آرزو میكردند به ما بپوندند وآماده باشند....بدون درنگ بعد از حمله اسرائیل وفرایند آتش تهیه  پاسخ ؛هجوم امواج خود جوش  از چند سو و  مبارزان سا زماندهی شده،ازچند محور: لبنان، سوریه، مصر، اردن، دریا  های مدیترانه وسرخ خطوط دفاعی اسرائیلیها رادرهم می شكند، وجنبش درونی از غزه تا رام الله وشورش یهودیان ناراضی یك وجب زمین، امن  را، برای صهیونستها، متصور نخواهد بود.....واین می تواندپایانی برای 65 سال اشغال فلسطین باشد. _ومحاسباتی كه ازاین رهگذردستگاه(موساد) دریافته است.... از ضربات ایران برای اسرائیل و صیونسیتها مرگبار تر خواهد بود.

دكتر سعید فقیه رئیس شبكهpTVو موسس حزب الامة الاسلامیه فی بلاد الحرمین (حجاز)

ایران برای روز*مبادا حداقل 30 هزار نیروی بومی در شبه الجزیره عربستان را سا زماندهی كرده است ....و دیگران چكار كرده اند....؟.

روسیا الیوم:

پاتورا ما در مصاحبه با فاتح جا موس یكی از رهبران گروه تغیر مسالمت آمیزدر سوریه(معارض)

مجری: آیا شما با حضورتان در روسیه و دیدار با معاو ن وزیر خارجه روسیه: آیا به نتایج ملموسی دست یافته اید؟

فاتح جاموس:بله در این خصوصی ما بیشتر روی برنامه ی  كمك های انسانی و مشكلات اقتصادی و داروئی. و حقوق پناهندگان سوری در كشور های همسایه و چگونگی كمك رسانی و امداد صحبت ها ئی كرده ایم. قرار شد كه به تلاش دولت ومردم روسیه شبكه كمك رسانی را ایجاد كنیم. و همچینن در خصوص تغیر مسالمت آمیز گفتكوی هایی باهم داشته ایم وتمركز فعلا بر روی ابعاد انسانی در بحران سوریه ا ست..وما  گروههای معا رض زیادی داریم. بعضی اسمی وبرخی فعلی واینها هم با خود وبا یكدیگر مشكل دارندودر خود گروههای معارض شكاف پیش آمده است. از همان جلسه استا نبول به دست راستی ودست چپی ولیبرال واسلامی و... برای خودسعی كردند دایره نفوذی تعین كنند واز همان جا اختلافات عمیق تر شد.ودخالت های خارجی هم به آن دامن زد. دخالت خارجی پذیرفته نیست ولی برای وسا طت سازنده،هر طرفی ارزش قائلیم...وروسیه بیشترین امكان نزدیكتر ساختن نظرات گروههای معا رض را بهم دارد....  

اسكای نیوز عربی:ناتنیاهو؛  احتما ل حمله به ایرا ن،وابسته به تصمیم مجامع بین المللی است...؟ وخطرایران هسته ای همه ما  را تهدید می كند. وایران هیچ خطقرمزی را از طرف مجامع بین المللی نمی پذیرد.....

- محمدمحسوب نماینده مجلس مصر :كشور انگلستان  بدترین كشور در برگرداندن اموال بلكوكه شده است... عاصم الجوهری ریس دفتر پیگیری موضوع مذكور: اموال مصر كه بوسیله مبارك در انگلیس رفته است گفت :لندن هیج تمایلی برای برگرداندن اموال بلوكه شده مصریان در آن كشور نشان نمی دهدو همكاری نمی كند.......

القاهره الناس+2

 رهبر ارشداسلامگرایان مصری: (كمپ دیواید) را قبول نداریم از نظر ما ملغی  ا ست و قدس پایتخت  كشور های اسلامی و عذ قرار می دهیم ووایالات متحده اسلامی با مركزیت قدس برنامه ما ست با هر قیمتی... قاهره- مدینه-یا مكه مركزكشورهای اسلامی نخواهد بود.... بین دین ووسیاست فرقی قائل نیستیم......

روسیه الیوم:

مصاحبه تحت عنوان آیا جنگ سالاران بیگانه جنبش سوریه را مصادره  می كنند؟

مراد موسین :استاد علوم سیاسی دانشگاه موسكو و پژوهشگر مسائل سوریه :2 دكتر عمار شعار (معارض):

مجری : دكتر مراد با توجه به اینكه شما مرتب در سوریه حضور دارید : می گویند كه نیروهای ایران  و حزب الله در انجا شانه به شانه نیروهای بشار اسد علیه مخالفان می جگنبد نظر شما چیست؟من  موردی ندیده ام  باتوجه به اینكه پزوهشگر میدانی  وفعال بوده ام و حتی خطوط مقدم بوده ام واین دقیقا با مترجمم انجا بودیم كه تشخیص نیروهای خارجی همراهنیروهای سوریه برای من محرز نشد. انها نیروهای محلی و عادی بودند ولی در مقابل در چند خانه تیمی چند نیروی خارجی از كشور لیبی را دیدم كه كشته شده بودند. ویكی از نیروهای القاعده كه صبحت می كردم. گفت كه از نیروهای شییه بومی در هر منطقه  بخصوص درحلب از بیشتر نیرو های سفید پوست وبور (شبیه )  به مردم همان منطقه استفاده می كنیم.... واز كتابهای ترجمه عربی  به زبانهای مختلف استفاده می كنیم000

جمعه گذشته: در حلب سوریه بودم مردم از مخفی گاههای نیروی های خارجی به دولت اطلاع می دادند. در یك جا حین عملیات  33  افغانی كشته شدند . تصویر آنها موجود است. و حتی تعداد از افسرا كشته شده ترك هم مشاهده كردم و همچنین یك ژنرال ترك كه اسیر شده بود. و ظاهرا دولت سوریه فعلا"  دلایل  خاص در به نمایش نگذاشتن وتعداد آنها دارد.

2-دكتر عمار شعار: این بشار است كه حتی از كردهای تركیه بعنوان برگ فشار علیه تركیه استفاده می كند.....

1- مراد موسین :نمیشود كه تقصیر  را به گردن دیگری انداخت. هیچوقت نقش خارجی از جمله ناتو در ارسال اسلحه و نیروهای چریكی و جاسوسی نمی شود كه نادیده گرفت اكنون ورود غربیه ها به حلب از چشم مردم آن د یار عنوان تدهین به حود تلقی می كند. زیرا آنها حتی به ناموس سوریها هم رحم نكرده اند و مرتب این ورود  غیر قانونی برای مردم آنجا خشم آور، باعث موضوع گیری سخت  در قبال آنها و حامیان آنهاست

تهیه وترجمه : عبدالمجید اورا
طبقه بندی: جنگ نرم(سایبری)، بیداری اسلامی،
[ سه شنبه 21 شهریور 1391 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ سعید صفایی ]

با توجه به نزدیک شدن هفته دفاع مقدس مصاحبه ای  حضوری را با رییس ستاد هفته دفاع مقدس شهرستان کنگان جناب سرهنگ پاسدار عبالرسول رسولی انجام داده شد.


                                                      
آفتاب کنگان: مطالبی را درباره شهید سال بیان کنید.

رییس ستاد هفته دفاع مقدس مطرح کرد: شهید میثمی از فرماندهان پادگان امام حسین(ع) تهران بود تمام بسیجی ها از شجاعت و سختگیری او شناخت داشتند یکی از بسیجیان که زیر دست او آموزش دیده بود، تعریف می کرد که هر وقت به آسایشگاه بر می گشتیم بچه ها بر اثر خستگی و دوندگی زیاد می افتادند روی تخت و خوابشان می برد آن وقت شهید میثم می آمد و پوتین ها و جوراب بچه ها را در می آورد و برکف پای آن ها بوسه می زد و می گریست و می گفت خدایا مرا ببخش این ها باید این جا سختی ببینند تا در جبهه کمتر سختی بکشند.

آفتاب کنگان: خاطره ای را درباره دفاع مقدس تعریف کنید.

رییس ستاد هفته دفاع مقدس مطرح کرد: شهید مهدی باکری محبوب دل بسیجی ها بود. تعریف شنیدم که یک روز رفتم به اتاق شهید باکری، پیرمردی بود و شهید باکری پیرمرد دائم اصرار و مهدی باکری مدام در انکار، دقت کردم متوجه شدم که آن پیرمرد قصد بوسیدن دست و پای فرمانده اش را کرده است.

آفتاب کنگان: از اینکه فرصت مصاحبه را به ما دادید بسیار متشکرم. و در پایان اگر احساس می کنید مطلب ناگفته ای در این زمینه باقی مانده را بیان کنید.

رییس ستاد هفته دفاع مقدس اعلام کرد: در وصیت نامه امام(ره) آمده است بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می داند.

رییس ستاد هفته دفاع مقدس افزود: مطلبی اشاره کنم که تشکیلات سازمان مجاهدین خلق در بوشهر را سپاه پاسداران منهدم کرد در قسمتی از بیانیه ای که به همین منظور سپاه پاسداران منتشر کرده آمده است تشکیلات منافقین که توسط آخرین عناصر باقی مانده آنان فعالیت خود دوباره آغاز کرده بود پس از دستگیری شاهرخ حبیبی آخرین مسئول تشکیلاتی منافقین در بوشهر و کشف هشت خانه تیمی کاملاً از بین رفت در جریان کشف مقدار مهمات – نارنجک دستی – مواد منفجره – اسلحه یوزی – اسلحه ژ 3 کشف شد.

رییس ستاد هفته دفاع مقدس ادامه داد: در زمان جنگ عراق و ایران گروهی از مصریان مقیم عراق که در شرایط جنگ به کارهای جبهه و پشت جبهه گمارده بودند در قالب مزدور در عملیات شرکت می کنند و صدام حسین برای ملاقات به حضور پذیرفت و مصری ها به زور به جبهه جنگ عراق و ایران اعزام می شدند و طبق آخرین آمار تعداد داوطلبان مصری نسبت به دیگر داوطلبان در جنگ با ایران 82 الی 83 درصد از کل داوطلبان عرب را تشکیل می داد.

شنبه مورخ 10 آبان 59 آبادان به شدت زیر آتش توپخانه دشمنی قرار داشت. درگیری با نیروهای دشمنی در کوی ذوالفقاری ادامه یافت. نیروهای خودی موفق شدند پل متحرکی را که عراق ها روی بهمنشیر نصب کرده بودند منهدم کنند. رزمندگان اسلام انبوه ستونهای دشمنی را که برای تصرف آبادان آمده بودند و بلاتکلیف  در منطقه حضور داشتند از راه زمین و هوا و آتش توپخانه هدف قرار داده خساراتی به دشمن وارد آوردند از جمله انهدام پنج خودرو مهمات و ده تانک و طی حملاتی که هواپیماهای دشمن داشتند. دو میگ دشمنی سرنگون شدند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران بر مواضع اصولی خود پافشاری می کند و صدام خواستار توسعه و تحکیم روابط بغداد با مسکو شد که این پیام توسط طارق عزیز تسلیم بر ژنف شد.
طبقه بندی: اخبار شهرستان،
[ سه شنبه 21 شهریور 1391 ] [ 02:07 ب.ظ ] [ سعید صفایی ]
                                              http://www.dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/20-1-1390/IMAGE634379428574062500.jpg
خجسته مهر،درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: در حال حاضر وزارت نفت تمام مراحل کاری و مسائل مالی، همچنین سازوکار واگذاری را به صورت تکمیل انجام داده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به توافق وزارتخانه‌های نفت و اقتصاد برای واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان یکی از بزرگترین شرکت نفتی ایران، اعلام کرد: استفاده از سازوکارهای بومی برای مقابله با حملات سایبری در صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش آفتاب کنگان به نقل از مهر، محسن خجسته مهر، درباره آخرین وضعیت واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس گفت: در حال حاضر وزارت نفت تمام مراحل کاری و مسائل مالی، همچنین سازوکار واگذاری را به صورت تکمیل انجام داده است.

معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی برای واگذاری سهام این مجموعه تنها نظر وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی باقیمانده است، تصریح کرد: هر زمانی که وزارت اقتصاد زمان واگذاری را اعلام کند، وزارت نفت آمادگی لازم برای واگذاری را دارد.
طبق این گزارش، با موافقت هیئت عالی واگذاری مقرر شده، سالجاری بخشی از سهام این مجموعه به ارزش 2 هزار و 480 میلیارد تومانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس عرضه شود.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شامل سهام 15 شرکت بزرگ و سودآور صنعت پتروشیمی ایران است به طوریکه در این هلدینگ شرکتهای بازرگانی پتروشیمی 45 درصد، پتروشیمی بین‌الملل 100 درصد، ره‌آوران فنون 100 درصد، عملیات غیر صنعتی پازارگاد 100 درصد، عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (ماهشهر) 100 درصد، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 100درصد و پتروشیمی‌های نوری 76.55 درصد، بندرامام 70 درصد، بوعلی‌سینا 70 درصد، پارس 60 درصد، تندگویان 75 درصد، خوزستان 70 درصد، فجر 70 درصد، پتروشیمی مبین 100 درصد و پتروشیمی اروند 80 درصد است.
ارزش اسمی هلدینگ خلیج فارس را 24 هزار میلیارد ریال است که پیش‌بینی می شود که ارزش واقعی این هلدینگ بیش از 4 تا 5 برابر ارزش اسمی آن باشد.
این مقام مسئول همچنین در خصوص مهمترین برنامه‌های مجموعه صنعت نفت برای مقابله با حملات سایبری به شبکه های اینترنتی در وزارت نفت اظهار داشت: سیاست وزارت نفت بر این است که برای مقابله با حملات احتمالی از سازوکارهای بومی و ناشناخته استفاده کند.
خجسته مهر افزود: در دو سال اخیر شرکت‌های مختلفی در این زمینه کار کرده اند و بررسی‌هایی که صورت گرفته نشان دهنده این است که باید برای مقابله با حملات سایبری از سازوکارهای بومی استفاده شود.
بر اساس این گزارش،  اردیبهشت ماه سالجاری حمله یک بدافزار به سامانه اصلی اینترنت و مخابرات وزارت نفت و شرکت ملی نفت اختلالاتی در سطح این وزارتخانه ایجاد کرد.
بر این اساس، برای مدتی شبکه اینترنتی تمامی کارکنان و مدیران ساختمان‌های اصلی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، شرکت نفت فلات قاره، نفت و گاز پارس و چندین شرکت زیر مجموعه شرکت ملی نفت به طور کامل قطع شد.
[ دوشنبه 20 شهریور 1391 ] [ 12:03 ب.ظ ] [ سعید صفایی ]
                                      
هفت كلیپ انیمیشن‌های كوتاه با موضوع جرائم سایبری كه سناریوی آن از سوی كارشناسان پلیس فتا نوشته و تولید شده است در هفته نیروی انتظامی پخش می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، پلیس فتا در هفته نیروی انتظامی، با ساخت 7 کلیپ انیمیشن‌های کوتاه به آگاه سازی شهروندان در خصوص جرائم سایبری و كاهش وقوع جرم در این حوزه می‌پردازد.
 
این کلیپ‌ها توسط کارشناسان این پلیس، راجع به جرائم فضای سایبری سوژه یابی گردیده و سناریوی آن نوشته شده است.
 
انیمیشن‌های مذكور در خصوص جرائم مانند پخش عکس‌های خصوصی، کنترل ارتباطات اینترنتی فرزندان، برداشت غیرمجاز از حساب‌ها، سرقت فیلم‌ها و اطلاعات خصوصی از موبایل، کلاهبرداری از طریق فروش شارژ موبایل و پیامک تلفنی و نظارت فتا تهیه و تولید شده است.
 
گفتنی است، هفت انیمیشن ساخته شده برای پلیس فتا در سراسر کشور برای برگزاری هرچه بهتر هفته ناجا در استان‌ها در راستای اطلاع رسانی و آگاه سازی شفاف شهروندان در خصوص جرائم فضای سایبری ارسال شده است.
طبقه بندی: اخبار سایبری،
[ دوشنبه 20 شهریور 1391 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]

مدیر سایت فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: سقف این مخازن مقارن با طلوع آفتاب صعود کرد و امروز در منطقه پارس خورشید همت و غیرت تلاشگران پالایشگاه گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی توسط شرکت مدیریت طرح های صنعتی طلوع کرده است .

حمیدرضا صالحی اظهار داشت: در این طرح پس از خاتمه اجرای کف مخزن، ساخت سقف مخزن در کف به موازات اجرای جداره خارجی صورت گرفت و سپس در ساعت اولیه با استفاده از سیستم دمنده هوا به زیر سقف تزریق و به وسیله فشار هوا در هر دقیقه ۲۰ سانتیمتر سقف به بالا انتقال داده شد.

وی خاطر نشان کرد: در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح پس از انتقال کامل سقف، عملیات جوشکاری توسط ۲۴ جوشکار مستقر در بالای مخزن در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.

مدیر سایت فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: Air Risingهمان روش جابجایی سقف کروی مخازن LPGبه وسیله فشار هوا و انتقال سقف به قسمت بالایی است.

وی در ادامه افزود: بی ترید این دستاورد غرور آفرین در رقابت با صنایع کشورهای پیشرفته صنعتی نقطه عطفی در پیشبرد این پروژه ملی خواهد بود.

صالحی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که ساخت این سازه فلزی عظیم برای اولین بار با ورق های خاص تولید داخلی کشور اجرا می‌شود که خود برگ زرینی در راستای نیل به خوداکتفایی کشور درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

وی اظهار داشت: صعود موفقیت آمیز این سقف و احتزاز پرافتخار کشور جمهوری اسلامی ایران بربلندای آن قله های تحریم را در نوردیده و با استعانت از ذات اقدس الهی تنگناهای تحریم را به فرصتی دوباره مبدل کرده است.

مدیر سایت فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: سقف این مخازن مقارن با طلوع آفتاب صعود کرد و امروز در منطقه پارس خورشید همت و غیرت تلاشگران پالایشگاه گازی فاز ۱۴ پارس جنوبی توسط شرکت مدیریت طرح های صنعتی طلوع کرده است .

این موفقیت حاصل تلاش متخصصان و صنعت‌گران داخلی است

مدیر ناحیه ۲و ۱۲ سایت فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز گفت: اولین عملیات Air Risingفاز ۱۴ پارس جنوبی درسال تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط تلاشگران عرصه صنعت و تولید، با موفقیت اجرا شد.

افشین نفرزاده در این ارتباط اظهار داشت: اولین سقف مخازن LPG(مخزن بوتان A) پالایشگاه در دست ساخت کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی با همت و تلاش متخصیصن و صنعت گران شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (IPMI) با موفقیت Air Risingشد .

وی اضافه کرد: سقف فلزی این مخزن که از وزنی در حدود ۴۳۰ تن و قطر ۴۲ متر برخوردار بوده در ارتفاع ۵/۲۸ متری از کف مخزن با فشار هوا و بدون استفاده از جرثقیل نصب شد.

نفرزاده ادامه داد : انجام عملیات فوق به‌صورت یکنواخت و بدون وقفه و استفاده از سایر ماشین آلات در حین بلند کردن سقف، نشان‌دهنده اجرای اصولی و استاندارد کف، جداره خارجی و سقف مخزن است.

مدیریت ناحیه ۲و ۱۲ سایت فاز ۱۴ پارس جنوبی افزود: مخزن مزبور به دلیل شرایط خاص نگهداری گاز از شرایط ویژه ای برای ساخت برخوردار است.

وی خاطرنشان ساخت: این مخزن با ظرفیت ذخیره سازی ۳۵ هزار مترمکعب گاز مایع (دارای دو کف و دو جداره بوده و سقف مخزن شامل دو سقف ثابت و معلق) است.
طبقه بندی: اخبار شهرستان،
[ دوشنبه 20 شهریور 1391 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]

 

نصفه شب بود

چشم چشم رو نمى دید

سوار تانك بودیم ، وسط دشت

كنار برجك نشسته بودم

دیدم یكى پیاده میاد

به تانك ها نزدیك میشد ، چند لحظه توقف می کرد ، می رفت سراغ نفر بعدی

سمت ما هم اومد

دستش رو دو پایم حلقه كرد

پایم رو بوسید و گفت «به خدا سپردمتون.»

گفتم «حاج حسین؟»

گفت «هیس! اسم نیار.»

رفت طرف تانك بعدى

تازه فهمیدم پای رزمنده ها رو می بوسه

گفت اسمشو نیارم که کسی نفهمه پابوسشون همون حاج حسین خرازی فرماندمونه

خدائیش آسمونم در مقابل بزرگی چنین مردانی کم آورده بود...

 

                                   خاطره ای از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی

                                   منبع: کتاب یادگاران " خاطرات شهید خرازی "

طبقه بندی: خاکریز خاطرات،
[ یکشنبه 19 شهریور 1391 ] [ 10:46 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]

                                               طاها دشتی مطلق رئیس شورای شهرستان کنگان

وقتی دستان توانمند سیامند رحمان را دیدم که بر وزنه فائق آمد، بازوان ستبر او را با ساق های ملیاردی فوتبالیست های امروزی مقایسه کردم، برای سیامند اشک شوق ریختم، نه فقط برای سیامند بلکه برای همه مدال آوران پارالمپیک که در عین ناتوانی جسمی، توانسته اند پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی را در لندن به احتزاز درآورند.

سیامند نماد غیرت و تعصب جوانان ایرانی است.

او هم یکی مثل شهید همت، خرازی و هزاران شهید دلاوری که مدال افتخار شهادت را بر سینه خود آویزان کردند.

اما فوتبالیست های میلیاردی امروز ما دلمان را به درد آورده اند، بدون احساس و عاطفه و منطق فوتبال بازی می کنند و به فکر ساق هایشان هستند.

امروز فوتبالیست های ما به خاطر جو حاکم بر ورزش کشور سوار بر موج، از احساسات ایرانیان فوتبال دوست استفاده می کنند اما دریغ از یک هنرنمایی ساده، دریغ از نمایشی که در مستطیل سبز، دل هواداران را شاد کند.

آقای وزیر ورزش- رئیس محترم فدراسیون فوتبال و دیگر دست اندکاران فوتبال لطفا برای یک سال فوتبال را تعطیل کنید و به ورزش های دیگر بپردازید و برای آن ها وقت بیشتری بگذارید تا پله های ترقی و افتخار توسط جوانان رشته های مختلف ورزشی طی شود. لطفا همین امروز این کار را بکنید./ثلاث

این سخن گفته ی طاها دشتی مطلق؛ کارشناس تربیت بدنی بندر کنگان است، لطفاً نظرات خود را در مورد این مسئله بیان کنید.
طبقه بندی: اخبار شهرستان،
[ یکشنبه 19 شهریور 1391 ] [ 09:04 ق.ظ ] [ سعید صفایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 25 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...

درباره وبلاگ

جان خود در ره "اولاد علی" می بازیم
همچو "مالک" به "عدوان علی" می تازیم

ای که گویی که خلایق ز "ولی" خسته شدند
کوری چشم تو بر "سید علی" می نازیم
مقام معظم رهبری

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
وصیت نامه شهدا
اخبار سیاسی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic